Få top­tu­net din procesautomation

Skal dit pro­duk­tions- eller pro­cesan­læg køre opti­malt, kræ­ver det en dyg­tig pro­gram­mør med stor tek­nisk for­stå­el­se, og en stærk ana­ly­tisk og struk­tu­re­ret til­gang til opgaverne.

Har du brug for nyud­vik­ling eller fejl­søg­ning på:
• Sie­mens S7- eller TIA-syste­mer
• ROCK­WELL
• Omron CX-One
• ABB Robot­Stu­dio
• Beck­hoff Twin­CAT 3
• IGSS Sca­da system
• TCP/IP Sock­et com­mu­ni­ca­tion
Eller andre syste­mer?
Så udfyld for­mu­la­ren og kon­takt mig!

Få et til­bud på din løs­ning nu!

9 + 8 =

Man­ge års erfa­ring sikrer

gen­nemtænk­te løsninger

Med mere end 15 års erfa­ring med pro­gram­me­ring af pro­cesau­to­ma­tion, er du sik­ker på at få et pro­gram til dit pro­ces- eller pro­duk­tions­an­læg, der kører opti­malt – og som er gen­nem­kom­men­te­ret og doku­men­te­ret, så I enten selv eller kan få andre til at tage over.

Pro­cespro­gram­me­ring

i tre let­te skridt

Uan­set om du skal have udvik­let nyt, eller jeg skal fejl­sø­ge eller opti­me­re eksi­ste­ren­de kode, gri­ber jeg opga­ven an på den sam­me måde. Min til­gang er prag­ma­tisk og resul­ta­t­o­ri­en­te­ret, og foku­se­rer altid på at ska­be den stør­ste øko­no­mi­ske og kapa­ci­tets­mæs­si­ge gevinst..

For­a­na­ly­se

Jeg star­ter med en grun­dig for­a­na­ly­se. Så er jeg sik­ker på at få den rig­ti­ge struk­tur på pro­gram­met fra star­ten – eller kan fin­de den rig­ti­ge løs­ning på even­tu­el­le pro­ble­mer ved jeres nuvæ­ren­de løsning.

Jeg arbej­der ofte som softwa­re-ansvar­lig for stør­re pro­jek­ter, hvor net­op for­a­na­ly­sen er ekstra vig­tig for et opti­malt resul­tat og en pro­blem­fri drift af anlæg­get i fremtiden.

Pro­gram­me­ring

Jeg kan udvik­le pro­cespro­gram­me­ring til en lang ræk­ke for­skel­li­ge syste­mer, lige som jeg hol­der mig opda­te­ret i alle de nye, spæn­den­de tek­no­lo­gi­er (som f.eks. Inter­net of Thin­gs) og stan­dar­der (som f.eks. Indu­stri 4.0) i net­op din bran­che eller inden for dit forretningsområde.

Jeg kan både hjæl­pe maskin­byg­ge­re med nyud­vik­lin­ger, opti­me­re og opgra­de­re eksi­ste­ren­de løsninger.

Idrift­sæt­tel­se

Jeg bistår ved idrift­sæt­tel­se af både pro­gram­mer jeg selv, eller andre har udvik­let. Jeg er kendt for at være stærk på ind­kø­ring, og for ikke at stop­pe før alting virker.

Jeg opsæt­ter logs til data­ind­sam­ling og doku­men­ta­tion af anlæg­gets effek­ti­vi­tet og kapa­ci­tet. Så er du sik­ker på at få et pro­cesan­læg, der kører opti­malt, både hvad angår pro­duk­tions­ha­stig­hed, sik­ker­hed og oppetid.

Alt i pro­gram­me­ring af pro­duk­tions- og procesanlæg

Uan­set om du skal have pro­gram­me­ret et pro­duk­tions- eller et pro­cesan­læg, kan jeg hjæl­pe. Jeg har man­ge års erfa­ring med beg­ge for­mer, og ken­der alt til de pro­gram­me­rings­mæs­si­ge udfor­drin­ger, der lig­ger inden for de to områder.

Pro­duk­tions­an­læg

Jeg har pro­gram­me­ret auto­ma­ti­se­rin­gen både til helt nye pro­duk­tions­ma­ski­ner, lige som jeg har stå­et for fejl­søg­ning, opgra­de­ring og opti­me­ring af eksi­ste­ren­de pro­duk­tions­an­læg.

Jeg er lige så god til enkelt­ma­ski­ner hos små kun­der, som til sto­re, kom­pli­ce­re­de pro­duk­tions- og robo­tan­læg hos sto­re kun­der som f.eks. COOP, Post Nord, Depo­ni­gas og man­ge, man­ge flere.

Pro­cesan­læg

Siden 2012 har jeg været til­knyt­tet en stor, dansk føde­va­re­virk­som­hed, hvor jeg har udvik­let pro­gram­me­rin­gen og været ansvar­lig pro­gram­mør på fle­re for­skel­li­ge procesanlæg.

Jeg har været med til at opti­me­re pro­duk­tio­nen ud fra log­ning af de for­skel­li­ge maski­ner, lige som jeg har løf­tet auto­ma­tions­ni­veau­et og været med til at for­be­re­de virk­som­he­den til Indu­stri 4.0.

Ingen opga­ve er for stor

Jeg sam­ar­bej­der ger­ne med andre, og har et stort net­værk af andre dyg­ti­ge pro­gram­mø­rer og spe­ci­a­li­ster inden for både softwa­re, el-mon­ta­ge og tav­le­kon­struk­tion, som jeg kan træk­ke på.

Jeg har stå­et med pro­jek­tansva­ret for fle­re sto­re auto­ma­ti­se­rings­op­ga­ver, og assi­ste­rer også ger­ne med råd­giv­ning og spar­ring på jeres pro­jek­ter. Enten på til­bud eller timeafregning.

Få den opti­ma­le pro­gram­me­ring af din automation

Spar pen­ge på drif­ten og optimér effek­ti­vi­te­ten af dit pro­duk­tions- eller pro­cesan­læg nu!

Udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, giv med et ring på +45 24 90 36 49 eller send en mail til mk@mk-au.dk.
Så fin­der vi sam­men den opti­ma­le pro­gram­me­rings­løs­ning til din automation.

MK-Auto­ma­tion

Adres­se: Gl. Sko­le­vej 9A, 8832 Skals

E‑mail: mk@mk-au.dk

Tele­fon: +45 24 90 36 49

Kon­takt mig om din opgave: